Headline

Algemene Voorwaarden - Artiesten Promotie Nijmegen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Artiesten Promotie Nijmegen ("Artiesten Promotie"). Het adres van Artiesten Promotie is Rivierstraat 85, 6541 vj Nijmegen, met het KvK-nummer 69634637.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@artiestenpromotie.net, 06 49639916 of per post: Artiesten Promotie Nijmegen, Rivierstraat 85, 6541 vj Nijmegen.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 - Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Artiestenbureau, het verzorgen van plugging en promotie, begeleiding en management van artiesten.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Artiesten Promotie en u (de "Opdrachtgever"). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.artiestenpromotie.net.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

1.          Alle door Artiesten Promotie gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2.          Als de Opdrachtgever aan Artiesten Promotie gegevens verstrekt, mag Artiesten Promotie ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs

1.          Artiesten Promotie mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2.          Als Artiesten Promotie genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3.          De prijs is exclusief eventuele onkosten van Artiesten Promotie en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

1.          Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

2.          Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.          De volledige vordering van Artiesten Promotie op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

a.           Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

b.          Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

c.           Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

d.          Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4.          Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Artiesten Promotie. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

            15% over de eerste €2500;

            10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

            5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

            1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

            0,5% over het overige deel.

Artikel 7 - Contractsduur

Artiesten Promotie en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

             De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

             Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 8 - Uitvoeringstermijn

1.          Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Artiesten Promotie de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Artiesten Promotie.

2.          Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Artiesten Promotie eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

3.          Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Artiesten Promotie. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Artiesten Promotie de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Artiesten Promotie opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

1.          Artiesten Promotie zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.          Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Artiesten Promotie verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Artiesten Promotie om de opdracht uit te voeren.

3.          Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Artiesten Promotie de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Artiesten Promotie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Artiesten Promotie is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Wijziging opdracht

1.          Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2.          Artiesten Promotie kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Artiesten Promotie zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3.          Artiesten Promotie mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

1.          Artiesten Promotie mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2.          Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3.          Artiesten Promotie mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Artiesten Promotie dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1.          Als Artiesten Promotie de opdracht tussentijds opzegt, zal Artiesten Promotie zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Artiesten Promotie extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2.          Artiesten Promotie mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

a.           Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

b.          Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

c.           Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d.          Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

e.           Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 - Garanties

1.          Artiesten Promotie garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

2.          Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.

3.          Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Artiesten Promotie niets aan kan doen.

Artikel 14 - Klachten

1.          Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

2.          Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3.          Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4.          Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Artiesten Promotie de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5.          Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Artiesten Promotie die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1.          Artiesten Promotie is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Artiesten Promotie.

2.          Artiesten Promotie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.          De aansprakelijkheid van Artiesten Promotie is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €250,00.

4.          De aansprakelijkheid van Artiesten Promotie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5.          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Artiesten Promotie.

Artikel 16 - Privacy Statement

Artiesten Promotie beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 17 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Artiesten Promotie is één jaar.

Artikel 18 - Vrijwaring

1.          Opdrachtgever vrijwaart Artiesten Promotie voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Artiesten Promotie toerekenbaar is.

2.          Als derden Artiesten Promotie aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3.          Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Artiesten Promotie zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Artiesten Promotie, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

1.          Artiesten Promotie behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2.          Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Artiesten Promotie verstrekt zijn.

Artikel 20 - Geheimhouding

1.          Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Artiesten Promotie alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2.          Artiesten Promotie zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Artiesten Promotie optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3.          Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Artiesten Promotie niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 - Bevoegde rechter

 

Rechtbank Gelderland.